เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง

| หมวดคุยทั่วไป | bt-50
หนุมโยธา
# โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 5829 (2 ต่อวัน) ตอบ 5 ถูกใจ ถูกใจ 0

เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียงคลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-1คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-2คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-3

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

                "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

                มีหลักพิจารณา ดังนี้

                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

                คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

                คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

                เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรุ้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร BT+RG คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
หนุมโยธา ♠ เจ้าของหัวข้อ
# โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ศึกษาดูงานที่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-4

ผลไม้ที่นำไปทำน้ำหมักชีวภาพ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-5

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-6

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-7

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-8

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-9

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-10

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-11

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-12

เต่าถ่าน

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-13

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-14

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-15

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-16

ตัวอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันคลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-17

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-18

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-19

นี่ครับแก้มลิง (หลักการผันน้ำของ ในหลวง)

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-20

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-21

ดาราประจำสถานที่

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-22

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-23

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-24

เห็ดฝาง

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-25

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-26

เพื่อนร่วมอุดมการณ์

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-27

ทิด ทศ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-28

ทิดหนุ่ม

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-29

ทิดแหลม

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-30

น้ำส้มควันไฟ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-31

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-32

เชื้อเพลิงชีวภาพ  จากขี้วัวครับ นำมาใส่ถังแล้วปั่น จะได้แก๊สชีวภาพ ประมาณ 50 กก. ปั่นซัก 50 รอบ จะมีแก๊สใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-33

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-34

ภายใน

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-35

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-36

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-37

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-38

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-39

ใคร สนใจไปดูได้ที่ ไร่ผู้ใหญ่สมศักดิ์ อ.แกลง ระยองฮิครับ

  

เดี๋ยวเอารูปที่อื่นมาให้ดูอีกนะครับ
iamgolf
# โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
KornNCO
# โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ แล้วนั้น หลังบ้านผมเนื้อที่ 8 ตารางเมตร จะได้ดังนี้

ภาพโดยรวม  โต๊ะสีฟ้านั้นที่นั่งจิบสุรา ใช้ร้างที่เกิดจากบวบและถั่วเป็นร่ม

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-40

นี่ก็กบยาง

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-41

ผักที่กินประจำ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-42

นี่ยังไม่แก่นะครับ ยังกินได้อยู่ บวบผสมลูกเลยใหญ่

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-43
หนุมโยธา ♠ เจ้าของหัวข้อ
# โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
สุดยอดครับ น้า Korn   

     เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปเยี่ยมบ้านน้าละครับ  ไปกินกระเพากบ กับพัดบวบ

อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าผมครับ  แต่ตอนนี้ขายไปแล้ว   คิดถึงจริงๆ

 

สวนด้านหน้า

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-44

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-45

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-46

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-47

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-48

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-49

บ่อปลาดุกครับ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-50

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-51

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-52

ด้านข้าง

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-53

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-54

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-55

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-56

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-57

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-58

หลังบ้านครับ

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-59

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-60

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-61

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-62

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-63

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-64

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-65

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-66

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-67

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-68

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-69

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-70

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-71

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-72

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-73

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-74

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-75

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-76

มุมสบายสไตล์ พอเพียง

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-77

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-78

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-79

ทีมรัก

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-80

 

และนี่ป้ายแดงคันแรก

คลับ BT-50-Ranger-เรื่อง......เศรษฐกิจพอเพียง-81
ลูกพระพิรุณ
# โพสเมื่อ 9 ก.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
อยากทำเหมือนกันครับน้า แต่ติดส่งเจ้า บีที เลยทำไม่ได้(เพราะถ้าทำไม่พอส่งค่างวดแน่) ตอนเรียน วิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่ เป็น ต้นแบบเลยนะครับ

มาสุ 1000 แวะมา ศึกษาได้ครับ ที่  วิทยาลัยกษตรและเทคโนโลยีด่านช้างครับ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home